פגישות

Wat is jullie ervaring met ons Expertise Centrum

Online, on this website!
Vereniging Cornelia de Lange syndroom
2 supporters
Finished, Closed!

    

In 2021 is ons (de vereniging Cornelia de Lange syndroom, CdLS) gevraagd een oordeel vanuit ons (de families rond CdLS) te geven over onze ervaringen met de begeleiding, eventueel behandeling en/of onderzoek van ons familielid met CdLS door het Expertise Centrum Cornelia de Lange syndroom in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (UAMC).


    Every person is unique!
    The value of a smile!
    The power of Love!

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org