Statuten van de vereniging


2022.1016.01 SK

STATUTENWIJZIGING

Vereniging Cornelia de Lange syndroom

Vandaag, zeventien oktober tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. Karin Maria Rientjes, notaris in de gemeente Súdwest-Fryslân, kantoorhoudende te Sneek:
de heer Gerrit KOUDENBURG, geboren in de gemeente Barradeel op éénentwintig juni negentienhonderdvierenvijftig, wonende te 8628 EK Goënga, gemeente Súdwest-Fryslân, De Boppeslach 4, te dezen handelende als bestuurder van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING CORNELIA DE LANGE SYNDROOM, gevestigd te 's-Hertogenbosch, kantoorhoudende De Boppeslach 4, 8628 EK Goënga, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer: 17194392, hierna te noemen: "de vereniging".

De comparant, in aanmerking nemende: 

 • dat de vereniging werd opgericht op één mei negentienhonderdzesentachtig;
 • dat de statuten van de vereniging voor het eerst notarieel zijn vastgelegd bij akte op vijftien januari tweeduizend negen verleden voor mr. E.J.M. Mascini, notaris te Velsen; 
 • dat de statuten sindsdien niet zijn gewijzigd; 
 • dat in de algemene ledenvergadering van de vereniging, welke is gehouden op elf oktober tweeduizend drieëntwintig te Offingawier, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen;
 • dat van het verhandelde in gemelde algemene ledenvergadering blijkt uit de notulen, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht (bijlage);
 • dat de comparant, handelende als gemeld, op grond van artikel 19 lid 4 van de statuten van de vereniging bevoegd is om de onderhavige akte van statutenwijziging te doen verlijden,

verklaarde hierbij, ter uitvoering van voormeld besluit van de algemene ledenvergadering, de statuten te wijzigen als volgt:

STATUTEN

Artikel 1

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder: 

 • algemene ledenvergadering:
  het orgaan van de vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de vereniging; 
 • bestuur:
  het bestuur van de vereniging; 
 • schriftelijk:
  bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
 • statuten:
  de statuten van de vereniging; 
 • vereniging:
  de rechtspersoon waarop de statuten betrekking hebben.
   

Artikel 2

Naam en zetel.

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Cornelia de Lange syndroom.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.
   

Artikel 3

Doel.

Het doel van de vereniging is:
a. een vroege en accurate diagnose van het Cornelia de Lange Syndroom, hierna ook te noemen: "CdlS", mogelijk maken;

b. het ondersteunen van onderzoek naar de verschillende aspecten rondom het CdlS;

c. het bevorderen van de levenskwaliteit van mensen met de diagnose CdlS;

d. het ondersteunen van de naasten, verzorgers en artsen van mensen met het CdlS bij het kunnen nemen van adequate       beslissingen;

e. al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 

Artikel 4

Lidmaatschap.

 1. De vereniging kent leden en ereleden.
 2. Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid  zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven schriftelijke verklaring. Bij niet-toelating door het  bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Ereleden zijn leden in de zin van de wet; zij zijn echter vrijgesteld van het betalen van een contributie.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 5. Wanneer in deze statuten wordt gesproken over leden worden hiermee ook de ereleden bedoeld.
   

Artikel 5

Einde lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging; 
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.
  Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
  Het lidmaatschap eindigt:
  a. onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn  verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
  c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. 
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur  worden gedaan:
  * wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te lopende boekjaar heeft voldaan; 
  * wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
  De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
  De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van - de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
   

Artikel 6

Donateurs.

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen, indien de algemene  ledenvergadering daartoe heeft besloten. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.
   

Artikel 7

Contributies. Geldmiddelen. Verbintenissen. 

    1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.

    2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

    3. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden en donateurs, subsidies, overheidsbijdragen, verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en eventuele overige baten. 
De vereniging kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

   4. Het bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de algemene ledenvergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.
 

Artikel 8

Bestuur: benoeming, besluitvorming en einde.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een- secretaris en een penningmeester aanwijzen. 

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast, met dien verstande dat dit bij voorkeur een oneven aantal zal dienen te zijn.

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

5. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn-van ten minste drie maanden.

6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode  tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is telkens onmiddellijk herbenoembaar.
Bij het eerste op te stellen rooster van aftreden kan worden afgeweken van het in dit artikellid bepaalde om te voorkomen dat alle bestuurders tegelijk aftreden. 
Tenzij er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in lid - 12 sub c. tot en met f. blijft een zittende bestuurder in functie tot diens herbenoeming, dan wel totdat een opvolgende bestuurder in zijn plaats is benoemd, ook als hierdoor deze bestuurder langer dan de maximale zittingstermijn bestuurder is. Het bestuur is echter verplicht om alle maatregelen te treffen die nodig zijn tot spoedige vervulling van de vacature.

7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin  bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 

8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene ledenvergadering jaarlijks moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan dertig dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
b. de bestuurder is geschorst.

9. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 en 13 zoveel mogelijk van toepassing.

10. Tijdens elke bestuursvergadering zal de penningmeester rekening en verantwoording afleggen over de tot dusver gevoerde financiële administratie, onder overlegging aan de overige bestuursleden van de benodigde bewijsstukken, zoals facturen en bankafschriften.

11. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene  ledenvergadering.

12. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. ingevolge beëindiging van de zittingsduur als bedoeld in lid 6 van dit artikel;

b. ingevolge het zelf ontslag nemen als bedoeld in lid 5 van dit artikel;

c. ingevolge ontslag zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel;

d. ingevolge overlijden;

e. ingevolge faillissement, surseance van betaling, dan wel het vallen onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

f. ingeval het bestuurslid niet meer de vrije beschikking of beheer over zijn goederen heeft.
 

Artikel 9

Taken bestuur. Vertegenwoordiging. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring - van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor besluiten tot:

a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik en genot verkrijgen of geven van registergoederen;

b. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;

c. het ter leen verstrekken van gelden;

d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil;

e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet begrepen het nemen van het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

f. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering per jaar kan vaststellen;

g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

De algemene ledenvergadering is bevoegd andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

4. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee tezamen handelende bestuursleden. 
 

Artikel 10

Bestuursverslag, rekening en verantwoording. 

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
  Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
  In de jaarvergadering komen voorts onder meer aan de orde:
  a. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen jaar; 
  b. de benoeming van de leden van na te melden controlecommissie voor het nieuwe boekjaar;
  c. de benoeming van nieuwe bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan;
  d. het aanwijzen van de persoon die tijdelijk met het bestuur is belast ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder;
  e. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 
 6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten strekt het bestuur tot decharge.
   

Artikel 11

Algemene ledenvergadering.

 1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. 
 2. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door één van de andere aanwezige bestuursleden.
  Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
 3. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. 
  Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
  Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
  Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch  plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
   

Artikel 12

Bijeenroeping algemene ledenvergadering. 

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan met inachtneming van hetgeen in lid 3 is bepaald en door middel van een advertentie in een plaatselijk of regionaal dagblad, dan wel op de wijze als in lid 4 van dit artikel is bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4. Indien de algemene ledenvergadering dit wenst, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door een lid voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt.
 

Artikel 13

Toegang, stemrecht en besluitvorming. 

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs, indien de algemene ledenvergadering daartoe heeft besloten, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
  Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. 
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 6. Het bestuur wordt voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen, bij gebreke waarvan het door de algemene ledenvergadering genomen besluit door het bestuur ongedaan gemaakt kan worden.
 7. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene ledenvergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, het lid kan worden geïdentificeerd, het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen. 
 8. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering.
  Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene ledenvergadering worden uitgebracht.
   

Artikel 14

Statutenwijziging.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, met uitzondering van zowel de dag van ontvangst van de oproeping als van de dag van de ledenvergadering.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de  voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 4. Is niet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Deze tweede vergadering kan evenwel niet binnen zeven dagen na de eerste worden gehouden en dient na de eerste vergadering bij afzonderlijke oproepingsbrief te worden opgeroepen.
 5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
  Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 
 6. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 7. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende  tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.

Artikel 15

Ontbinding en vereffening.

 1. Het bepaalde in artikel 14 leden 1, 3, 4 en 6 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. 
 2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. 
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. 
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
   

Artikel 16

Reglementen.

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
  Er zal in ieder geval een reglement worden vastgesteld omtrent de naleving door de vereniging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 14 leden 1, 2, 3, 4 en 6 van overeenkomstige toepassing.
   

Artikel 17

Slotbepaling.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte verleden te Sneek op de datum aan het begin van deze akte vermeld. Nadat ik, notaris, de zakelijke inhoud heb meegedeeld en toegelicht aan de comparant en hem - zo nodig - heb gewezen op de gevolgen daarvan, heeft hij verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de- comparant en mij, notaris, ondertekend. Volgt ondertekening.

 

Sobre o conteúdo do sítio web

Toda a informação contida neste WebSite é apenas para fins educativos. O local para obter aconselhamento médico específico, diagnósticos e tratamento é o seu médico. A utilização deste site é estritamente por sua conta e risco. Se encontrar algo que considere necessário corrigir ou esclarecer, por favor informe-nos em: 

Envie um e-mail: info@cdlsWorld.org