Gedragscode voor leden


Vooraf

De Vereniging Cornelia de Lange Syndroom staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom wordt gehanteerd.

Artikel 1 Definities

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:

ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten:

 • onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
 • onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;
 • dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie worden verstaan:

voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan:

elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.

Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als:

een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt

 1. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.
 2. De Vereniging Cornelia de Lange Syndroom neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
 3. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom en van de professionele houding van de vrijwilligers en bestuursleden van de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom

Artikel 3 Status en reikwijdte

 1. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
 2. De gedragscode geldt voor vrijwilligers en bestuursleden van de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom.
 3. De Vereniging Cornelia de Lange Syndroom draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4 (Vrijwilligers)contract

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

Artikel 5 Omgang tussen vrijwilligers en bestuursleden

 1. Vrijwilligers en bestuursleden  laten zich bij contacten met andere vrijwilligers en bestuursleden leiden door gedragsregels in deze gedragscode.
 2. Vrijwilligers en bestuursleden accepteren geen agressieve gedragingen van andere vrijwilligers en bestuursleden en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
 3. Vrijwilligers en bestuursleden accepteren geen seksuele gedragingen van andere vrijwilligers en bestuursleden en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.
 4. Vrijwilligers en bestuursleden accepteren geen discriminerend gedrag van ander vrijwilligers en bestuursleden en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 6 Werking leden en belangstellenden

 1. Deze gedragscode wordt door de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom aan alle leden en belangstellenden bekendgemaakt middels de website van de vereniging.
 2. Van leden en belangstellende van de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom belast.

Artikel 8 Klachten

In geval van overtreding van de gedragscode kan een vrijwilliger of bestuurslid dit signaleren en daarvan melding maken bij de voorzitter van de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom. De voorzitter draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de vrijwilliger of het bestuurslid aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures kan hij of zij zich wenden tot de klachtenregenlening van de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom. Deze is te vinden op de website van de vereniging of op de vragen via verenigingcdls@gmail.com

Artikel 9 Evaluatie

Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per 5 jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Om indholdet af hjemmesiden

Alle oplysninger på dette websted er udelukkende til undervisningsformål. Det er din læge, der er det rette sted at få specifik medicinsk rådgivning, diagnoser og behandling. Brug af dette websted sker udelukkende på eget ansvar. Hvis du finder noget, som du mener, der skal rettes eller præciseres, bedes du give os besked på: 

Send en e-mail: info@cdlsWorld.org