מידע

Information


Our information is written for and by people around Cornelia de Lange syndroom, so we know what we are talking about. We search for information, rewrite them to be understandable and share them. And share relevant news about Cornelia de Lange syndroom by readable articles. In this way we want to inform families, make the feel empowered to educate the cure- and care-people or give them just that little bit of support.

Because if there is something important for families with a care-intensive person like Cornelia de Lange syndroom, it is that the family remain upright. And that is what we, as community around Cornelia de Lange syndroom, are committed to doing with heart and soul.

Het Cornelia de Lange syndroom (CdLS) is een zeldzame genetische aandoening. Veel mensen hebben er nooit eerder van gehoord. Het zorgt voor verschillende lichamelijke, cognitieve en medische uitdagingen. Al zijn geen twee kinderen met deze aandoening hetzelfde, er is wel veel overeenkomst in de uiterlijke kenmerken en het gedrag.
Ons internationaal panel van deskundigen heeft een uitgebreide gids voor de diagnose en de zorg (verzorging) van CdLS samengesteld.


Comprehensive guides

On this website you can browse trough a treasure of information, just roll down on your screen and pick one of the options!

The experts within our community have written a comprehensive guide to support you. (see the link directly below)

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org